This page cannot be displayed.

ทัวร์แคชเมียร์ มหัศจรรย์...แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม

จำนวนการเข้าขม 22 ครั้ง
ทัวร์แคชเมียร์ มหัศจรรย์...แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม  - บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
รหัสทัวร์
008-7538
วันที่เดินทาง
มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
IndiGo (6E)

ไฮไลท์

  • ศรีนาคา • พาฮาลแกม • ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด • ขี่ม้า Pony Ride
  • กุลมาร์ค • กุลมาร์ค กอนโดล่า • เทือกเขากุลมาร์ค • ทะเลสาบดาล
  • ล่องเรือชิคาร่า •สวนชาลิมาร์ • สวนนิชาท  • เมืองเดลี

แผนการเดินทาง

14.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินอินดิโก (6E) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

17.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดย เที่ยวบินที่ 6E 86 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

20.20 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่อินเดีย เร็วกว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ ประเทศอินเดีย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม

จากนั้น เข้าสู่ที่พัก MAUSE SAROVER หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองเดลี อินเดีย

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า เดินทางสู่ อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบินอินทิรา คานธี (บริการอาหารแบบ SET BOX)

09.35 น. เดินทางสู่สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 2536 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.35 ชั่วโมง) (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)

11.10 น. เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รัฐแคชเมียร์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย ได้รับขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย” ด้วยธรรมชาติที่สวยงามใครมาเยือนก็ต้องหลงรัก นำท่านเดินทางไปยัง เมืองศรีนาคา (Srinagar) เมืองหลวงของรัฐแคชเมียร์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกหญ้าเชฟฟร้อนที่ใหญ่ที่สุด

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พาฮาลแกม (Pahalgam) สถานที่ที่โอบล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำลิดเดอร์ ระหว่างทางนำท่านแวะชม ทุ่งดอกมัสตาร์ด ที่จะบานสะพรั่งในเดือนมี.ค.-เม.ย. ให้ท่านได้ชมทุ่งดอกมัสตาร์ดที่เหลืองอร่ามตัดกับท้องฟ้าอันสวยงาม *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ ขอสงวนสิทธิ์ปรับโปรแกรมไปชมสวนแอปเปิ้ลหรือสถานที่อื่นๆแทน ในกรณีที่ไม่สามารถแวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ดได้

จากนั้น นำท่านขี่ม้า Pony Ride Ride ชมเมืองซึ่งเมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าคล้ายกับ”สวิตเซอร์แลนด์”และยังเป็นเมืองที่นิยมมาถ่ายภาพยนตร์กันอีกด้วย (หมายเหตุ ม้า 1 ตัว นั่งได้ 1 ท่านเท่านั้น และขี่ม้าไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลัง)

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองศรีนาคา

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ที่พัก HOUSEBOAT

จากนั้น พักที่ Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา วิวจาก House Boat ในตอนเช้าท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบดาลและวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ที่จะนำกระเป๋าหนัง เมล็ดดอกไม้หญ้าเชฟฟร้อนมาขายกันบนเรือในราคาย่อมเยาว์ (โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ“แดนทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ (Meadow of Gold)” ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและถือเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถเที่ยวชมได้ทุกฤดู จัดเป็นสถานที่ที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต นำท่านไปยัง สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า ชมเทือกเขากุลมาร์ค นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,979 เมตรจากน้ำทะเล เพื่อขึ้นไปยัง (เฟส1) สถานีกงโดรีบนเขา ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร (กรณีเคเบิ้ลคาร์ไม่เปิดให้บริการอันเนื่องมาจากสถานการณ์อันคาดการณ์ไม่ได้หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะทำการคืนเงิน 10 USD/ท่าน)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา เดินทางสู่ ทะเลสาบดาล (Dal Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแคชเมียร์ และเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในแคชเมียร์ ในตอนเช้าของเมืองนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าล่องเรือมาขายเป็นตลาดดอกไม้และเป็นวิถีชีวิตในตอนเช้าที่ทะเลสาบดาล พิเศษ!!! นำทุกท่านลงเรือพายโบราณ หรือที่เรียกว่า “เรือชิคาร่า”  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ที่พัก HOUSEBOAT

จากนั้น พักที่ Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สวนแห่งราชวงศ์โมกุล หรืออีกหนึ่งฉายาที่รู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” ซึ่งภายในสวนประดับตกแต่งในแบบสไตล์สวนเปอร์เซีย ถูกสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือดี ในสมัยของจักรพรรดิอักบาร์ ประกอบไปด้วยสระน้ำ ลำธาร และแปลงดอกไม้นานาชนิด พาทุกท่านไปยัง สวนชาลิมาร์ (Shalimar Bagh) เป็นสวนแห่งความรัก ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจาฮันจีร์ เพื่อพระมเหสีเนอร์อันเป็นที่รัก มีความกว้างถึง 539 เมตร สถานที่นี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมความสวยงามโดยเฉพาะบันไดที่ถูกสร้างขึ้นทอดผ่านให้เดินไปยังเนินด้านบนซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำพุนั่นเอง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไปชมสวนใกล้ๆนั่นคือ สวนนิชาท (Nishat Bagh) ที่มีความพิเศษตรงที่มีต้นเมเปิ้ลที่มีอายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีการตกแต่งคล้ายๆกับสวนชาลิมาร์ สวนทั้งหมดนั้นสร้างขึ้นบนลานที่ยกสูงขึ้นโดยหันหน้าสู่ทะเลสาบทำให้ผู้ที่ไปเยือนที่แห่งนี้ได้ดื่มด่ำทั้งความงามและความโรแมนติก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านไปยัง อาคารบินภายในประเทศ ณ สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์

20.10 น. เดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 6126 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)

21.40 น. เดินทางถึงเมืองเดลี นำท่านรับสัมภาระเดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

จากนั้น เข้าสู่ที่พัก MAUSE SAROVER  หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองเดลี อินเดีย

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี

10.25 น. เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิฯ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอินดิโก เที่ยวบินที่ 6E 85 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)

16.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม        

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6732,999 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6732,999 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
32,999 บาท
รหัส 008-7538 ทัวร์แคชเมียร์ มหัศจรรย์...แคชเมียร์ ศรีนาคา พาฮาลแกม
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67
เดินทางโดย IndiGo (6E)
ดูเพิ่มเติม https://utraveltour.com/tour.php?tour_id=4661

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/083/008-7538.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022
โทร 02-428-2114
LINE ID u.travel
อีเมล u.travel@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022

12/4 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎบูรณะ กรุงเทพ 10140

วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 น. - 17.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา