This page cannot be displayed.

ทัวร์จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

จำนวนการเข้าขม 26 ครั้ง
ทัวร์จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า - บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
รหัสทัวร์
008-7360
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
KUNMING AIRLINES (KY)

ไฮไลท์

  • เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ตำหนักทอง • สวนน้ำตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์
  • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
  • วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง
  • อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง • อุทยานน้ำหยก
  • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก

แผนการเดินทาง

17.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

20.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ KY8370 (บริการอาหารบนเครื่อง)

** เวลาบินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนออกตั๋วภายใน กรุณาสอบถามหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง **

00.05 น.  เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (เพื่อเข้าสู่ที่พัก)

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านพิชิตยอด เขาซีซาน ภูเขาที่มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี ชมทิวทัศน์อันงดงามของนครคุนหมิงเบื้องล่าง และทะเลสาบเตียนฉืออันกว้างใหญ่สุดสายตา ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" เรียกได้ว่าเป็นวิวทองคำเลยก็ว่าได้  สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งต้องเดินขึ้นไปตามทางเดินเลียบไหล่เขา จุดหมายสำคัญของการพิชิตยอดเขาซีซานคือ การลอดซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็นประตูแห่งความมงคล ผู้ใดได้ลอดจะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี เจริญรุ่งเรือง ค้าขายมีกำไร ทรัพย์สินเพิ่มพูน คิดหวังอะไรก็สมปรารถนา (รวมค่ารถแบตเตอรี่ และค่ากระเช้า)

จุดที่หนึ่ง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ วิธีการขอพร >> นำมือไปจับก้อนทองแล้วอธิษฐานขอพร จากนั้นกวักนำมาใส่กระเป๋าเงินของเรา เชื่อว่าจะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพิ่มพูนไม่ขาดสาย

จุดที่สอง ศาลเจ้าตั่วเล่าเอี้ย และรูปปั้นงูพันเต่า (ศาลเจ้าพ่อเสือ) สักการะองค์เทพเจ้าตั่วเล่าเอี้ย และอย่าลืมอธิษฐานขอพรรูปปั้นงูพันเต่า วิธีการขอพร >> ให้ลูบหัวเต่าและตัวงูที่พันอยู่โดยรอบ เชื่อว่าจะทำให้อายุยืนและสุขภาพแข็งแรง

จุดที่สาม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัวกตัญญู มีเรื่องเล่าว่า...วัวตัวนี้ใช้เขาเจาะหน้าผาตรงหินจนน้ำไหลออกมาเป็นบ่อเล็กๆ ให้เจ้าของได้กิน ถือเป็นกุศโลบายในการสั่งสอนมนุษย์ว่า “อย่าฆ่าสัตว์...เพราะสัตว์มีความกตัญญูต่อเจ้าของอย่างมาก”

จุดที่สี่ ศาลเจ้าแม่กวนอิมส่งลูก คู่รักที่แต่งงานแล้วอยากมีบุตร นิยมมาอธิษฐานขอบุตร

จุดที่ห้า ซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน (ศาลเจ้ามังกร) อธิษฐานขอโชคลาภ วาสนา เหลือกินเหลือใช้ วิธีการขอพร >> ใช้มือข้างหนึ่งลูบแก้วมังกรที่อยู่กลางซุ้มประตู และมืออีกข้างหนึ่งลูบหัวปลาที่แกะสลักอยู่ข้างๆ และอธิษฐานขอพรอย่างตั้งใจ จากนั้นไหว้ศาลเจ้ากุยซินข้างๆ ซึ่งเป็นเทเกี่ยวกับการศึกษา ขอพรเรื่องการเรียนการสอบจะเห็นผลมากๆ ในสมัยก่อนใครจะเข้าสอบจอหงวนก็จะมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

กลางวัน   ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ตำหนักทอง โบราณสถานสำคัญของเมืองคุนหมิง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาหมิงเฟิง ล้อมด้วยแนวกำแพงและหอคอยเหมือนเป็นป้อมปราการ เป็นอาคารที่มีสีทองวาววับจากทองเหลืองในส่วนของผนังและหลังคา ภายในมีรูปปั้นทองของ เทพเจ้าเสวียนอู่ เทพเจ้าลัทธิเต๋าเป็นองค์ประธาน และชมความยิ่งใหญ่ของ สวนน้ำตกคุนหมิง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยไฮไลท์ของสวนอย่างน้ำตกใหญ่ยักษ์ และทะเลสาบอีก 2 แห่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของจีน ติดเทือกเขาชางซานที่สูง 4,000 เมตร อีกด้านติดทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน เป็นเมืองที่อนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมจีนทางใต้ มีชุมชนเล็กๆ ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข จากหมู่บ้านสามารถมองเห็นทิวเขาที่สวยงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี และผ่านชม เจดีย์สามองค์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ก็ว่าได้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดฉงเซิ่งซื่อ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในปี ค.ศ. 1925 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนบ้านเรือนเสียหายจนหมด น่าเหลือเชื่อที่เจดีย์สามองค์ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า เจดีย์ทั้งสามมีความศักดิสิทธิ์ แม้แต่ภัยธรรมชาติก็ไม่สามารถทำลายได้

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านย้อนอดีตสัมผัส เมืองโบราณต้าหลี่ (ต้าหลี่กู่เฉิง) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 20 ชาติพันธุ์ เอกลักษณ์การแต่งกายของผู้คนที่นี่ คล้ายคลึงกับพี่น้องชาวเขาในภาคเหนือของบ้านเรา แม้ในอดีตเมืองแห่งนี้จะเคยถูกทำลาย แต่ยังคงทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว้เป็นอย่างดี จนกลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของมณฑลยูนนาน จุดเด่นของต้าหลี่กู้เฉิงเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเลสาบ ระหว่างเดินชมเมืองจะได้พบกับซาก เมืองเก่า กำแพงโบราณ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย และสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง นับเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสู่ แชงกรีล่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่เปรียบได้กับสวรรค์บนดิน ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปรารถนาจะได้มาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นของเมือง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของมณฑลยูนนาน ระหว่างทางชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง น้ำที่ไหลลงมาจากทิเบต เกิดจากแม่น้ำจินซาเจียงที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ โดยเลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือตีโค้งถึง 180 องศา และไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็น “แม่น้ำแยงซีเกียง” แม่น้ำสายสำคัญที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก

นำท่านย้อนอดีตสัมผัสบรรยากาศ เมืองเก่าจงเตี้ยน เมืองเล็กๆ ทีสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีน บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบต ที่ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของที่ระลึกและเกสต์เฮาส์ แต่เดิมเป็นถิ่นฐานของชาวทิเบต ผู้คนในเมืองยังคงแต่งกายพื้นเมือง ตกเย็นบริเวณลานกลางเมืองจะมีชาวเมืองมารวมตัวกัน ยืนล้มเป็นวงกลมใหญ่ๆ เพื่อออกกำลังกายกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นภาพน่ารักๆ ที่หาดูได้ไม่ยากเมื่อมาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสักการะ วัดลามะซงจ้าหลิน (วัดโปตาลาน้อย) ศูนย์กลางศาสนาพุทธของชาวทิเบตในแชง กรีล่า เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างตาม แบบพระราชวังโปตาลาของกรุงลาซา ตัววัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีหลังคาสีเหลืองทองอร่ามสามารถมองเห็นได้จากที่ไกลๆ วิหารหลังใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยวิหารเล็กจำนวน 8 หลัง ด้านในเป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปทองคำ พระคัมภีร์โบราณ และสมบัติล้ำค่ามากมาย ในช่วงเทศกาลชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน

ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปมากกว่า 800 ปี เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสายเก่า Tea Horse เป็นเส้นทางค้าขายโบราณสุดคดเคี้ยวที่ใช้คาราวานม้าเป็นพาหนะในการขนส่งใบชา ระหว่างทางนำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน (ตรอกเสือกระโจน) ช่องระหว่างหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งอยู่ระหว่างทางจากเมืองลี่เจียงไปเมืองจงเตี้ยน อันเป็นบริเวณมีสายน้ำที่ไหลผ่านระหว่างภูขาหิมะทั้งสองลูก ส่วนที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียงแค่ 30 เมตรเท่านั้น ตามตำนานได้เล่าขานต่อๆ กันมาว่า ในอดีตเคยมีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ ตรงบริเวณกลางลำน้ำที่เชี่ยวกรากมีก้อนหินใหญ่ผุดขึ้นมา ได้ชื่อว่า “หินเสือกระโดด” จึงเป็นที่มาของชื่อช่องแคบเสือกระโจนนั่นเอง (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน ขึ้น-ลง ราคาประมาณ 70 หยวน)

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมความสวยของ สระมังกรดำ สระนำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองลี่เจียง รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ อาทิ สะพานหิน ศาลากลางน้ำ และวิหารต่างๆ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจากศิลปะของทั้งสามเผ่าพันธุ์เข้าไว้ด้วยกัน (ชาวฮั่น ชาวทิเบต และชาวนาซี) น้ำในสระเป็นน้ำที่ไหลลงมาเกิดจากการละลายของหิมะด้านบนภูเขาหิมะมังกรหยก ทำให้น้ำมีสีใสราวกับมรกตสะท้อนกับฉากหลังภูเขาหิมะอันยิ่งใหญ่เยือนเมืองเก่าสุดคลาสสิค เมืองโบราณลี่เจียง ดินแดนเวนิสแห่งโลกตะวันออก ทั้งเมืองคือมรดกโลกที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เมืองโบราณต้าเหยียน” ตั้งอยู่ริมลำธาร มีอายุย้อนหลังไปกว่า 800 ปีมาแล้ว เมืองโบราณนี้ก่อสร้างด้วยไม้ ไม่มีกำแพงเมือง เป็นอาคารยาวบ้านแบบโบราณ ต่อเนื่องกันไปตามลำธาร แผ่กระจายจนเกิดเป็นเมืองขนาดใหญ่ โครงสร้างของเมืองเป็นแบบยืดหยุ่นบ้านเรือนปลูกติด ๆ กัน ถนนภายในเมืองปูด้วยหินเรียบลื่นก้อนใหญ่เรียงตัวกันเป็นถนนแคบๆ พาดผ่านขนานไปกับลำธารเล็กๆ ที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก มีต้นหลิวเป็นทิวแถวพลิ้วไหวตามสายลม มีสะพานเล็กๆ หลากรูปแบบกว่า 300 สะพานทอดตัวข้ามจากถนนเส้นกลาง

ลิ้มรสจากร้านอาหารมากมาย รวมทั้งช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์พื้นเมืองต่างๆ เป็นของฝาก โดยสินค้าที่ระลึกที่นี่มีอักษรตงปาของชาวน่าซีเป็นเอกลักษณ์บนสินค้าแทบทุกชิ้น ทั้งยังประดับประดาเมืองด้วยอักษรนี้อยู่ทั่วไปทั้งเมืองเช่นกัน สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณลี่เจียงคือ กังหันน้ำขนาดใหญ่บริเวณจัตุรัสอวี้เหอ และติดกันมีแผ่นป้ายพร้อมลายมือของอดีตประธานาธิบดีจีน เจียงเจ๋อหมินว่า “เมืองเก่าลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรม” เพียงท่านก้าวผ่านประตูทางเข้าเมืองเก่าก็เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบดั่งย้อนเวลากลับไปในอดีต จนทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกเหมือนถูกต้องมนต์สะกดกับภาพความงดงามของมรดกโลกล้ำค่าแห่งนี้

ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานมังกรหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีน มีลักษณะเป็นภูเขาสูงตั้งตระหง่านทอดตัวยาว สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากแทบทุกจุดในเมืองลี่เจียง หากมองจากไกลๆ จะเห็นภูเขาเป็นรูปคล้ายมังกรกำลังเลื้อยอยู่ มีหิมะสีขาวราวกับหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี จึงเป็นที่มาของชื่อ “อวี้หลงเสวี่ยซาน” หรือภูเขาหิมะมังกรหยกนั่นเอง

นำท่านนั่งรถอุทยานไปยังจุดขึ้นกระเช้าใหญ่ (สามารถนั่งได้ 6 – 8 ท่าน) ขึ้นสู่บริเวณ จุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,536 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่จนได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของแผ่นดินประเทศจีน (รวมค่ากระเช้า)

หมายเหตุ: การขึ้นมาบริเวณจุดชมวิวเป็นจุดที่มีออกซิเจนบางเบา และมีความกดอากาศต่ำ ซึ่งทำอาจจะทำให้หายใจลำบาก และบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ความสูงได้ ควรจะเดินช้าๆ เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพให้คุ้นชิน หรือสามารถหาซื้อกระป๋องออกซิเจนที่มีขายจากร้านค้าบริเวณนั้นจะช่วยให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น // หากสถานที่ท่องเที่ยวปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวภายในอุทยานได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนวิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น กระเช้าหยุนผิงซัน และเล่นหิมะที่ Snow World **

นำท่านชมโชว์สุดอลังการ ความประทับใจลี่เจียง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกสุดยิ่งใหญ่“IMPRESSION OF LIJIANG” การแสดงโชว์จากผู้กำกับชื่อดังก้องโลก จาง อวี้ โหมว แสดงโดยชาวชนเผ่าพื้นเมืองนาซีกว่า 600 ชีวิต บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวเผ่าน่าซีและชาวเผ่าโมซัว บนความสูง 3,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยิ่งในวันที่ฟ้าโปร่งไร้เมฆมาบดบัง ทำให้มองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกได้สวยงามชัดเจน

(หมายเหตุ: หากไม่สามารถดูโชว์ได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ รัฐบาลสั่งปิด หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนวิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น โชว์ LI SHUI JIN SHA)

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินชมหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองลี่เจียง อุทยานน้ำหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A สถานที่แสดงอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวชนเผ่านาซี โดยออกแบบหมู่บ้านให้มีความกลมกลื่นไปกับสายน้ำไหลลงมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ภายในมีวัดลามะที่เก่าแก่ และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนาซีนับถือ บริเวณบ่อน้ำมีรูปปั้นเทพเจ้าที่ชาวนาซีให้ความเคารพ น้ำในสระใสสะอาด มีฝูงปลาคราฟแหวกว่ายอยู่เต็มบ่อ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ระดับน้ำในบ่อมีทั้งหมด 3 ชั้นด้วยกัน ชั้นที่หนึ่ง “มังกรปรากฎตัว” ชั้นที่สอง “มังกรเล่นน้ำ” และชั้นที่สาม “มังกรโบยบิน” อิสระถ่ายรูปเก็บความประทับใจอย่างเต็มอิ่ม และชมความงดงามผืนน้ำสีเทอควอยซ์ของ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ ทะเลสาบที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาหิมะมังกรหยก น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถเดิมชมความสวยของทะเลสาบได้ตลอดระยะทาง  3 กิโลเมตร หรือจะเลือกนั่งรถรับส่งได้ตามสะดวกไปยังจุดท่องเที่ยวยอดนิยม (รวมค่ารถแบตเตอรี่) ระหว่างทางเดินเลียบทะเลสาบจะพบเห็นคู่รักชาวจีนที่นิยมมาถ่ายพรีเวดดิ้ง และมีเจ้าหน้าที่คอยพาจามรีมาบริการให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป (ไม่รวมค่าบริการถ่ายรูป ราคาประมาณ 50 หยวน)

นำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟสายตะวันออกลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่ ขบวนที่ C124 เวลา 18.47 – 22.14 น. ไปยัง เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก ถือเป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนาน มีชนชาติต่างๆ ดำรงชีวิตอยู่ทั้งหมด 26 ชนชาติ ซึ่งเป็นมณฑลที่มีชนชาติมากที่สุดในประเทศจีน

(หมายเหตุ: กระเป๋าเดินทางและสัมภาระทุกชิ้น ท่านต้องเป็นผู้จัดการและดูแลด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง)

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชม วัดหยวนทง อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่า 1,200ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลัง ภายในวัดเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่ นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณ และนิกายลามะของทิเบต และนำท่านไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยู่ที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี ภาษาจีนเรียกว่า “จินหม่าและปี้จี” จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ ช่วงแดดร่มลมตก หากอากาศดีๆ จะมีนักร้อง นักแสดง มาทำการแสดงโชว์บริเวณนี้ สร้างบรรยากาศที่ครึกครื้น และไม่ควรลืมแวะเก็บภาพซุ้มประตูที่ประดับไฟสีทองอร่ามโดดเด่นอย่างมากในช่วงค่ำ ถือเป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาด

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาสมควร   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

16.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ KY8369 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

19.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
22 ก.พ. 67 - 27 ก.พ. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท เต็ม จอง
23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท เต็ม จอง
24 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท เต็ม จอง
27 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท เต็ม จอง
28 ก.พ. 67 - 04 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 4 จอง
29 ก.พ. 67 - 05 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 5 จอง
01 มี.ค. 67 - 06 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท เต็ม จอง
04 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 1 จอง
06 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 1 จอง
08 มี.ค. 67 - 13 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท รอคิว จอง
11 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท เต็ม จอง
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท เต็ม จอง
13 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท เต็ม จอง
15 มี.ค. 67 - 20 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท เต็ม จอง
18 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท เต็ม จอง
20 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท เต็ม จอง
22 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 1 จอง
25 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 5 จอง
27 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 6 จอง
29 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 6 จอง
03 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท เต็ม จอง
05 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท รอคิว จอง
08 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท เต็ม จอง
09 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 29,999 บาท 6,000 บาท 29,999 บาท 13 จอง
10 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 30,999 บาท 6,000 บาท 30,999 บาท เต็ม จอง
12 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 30,999 บาท 6,000 บาท 30,999 บาท เต็ม จอง
13 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 30,999 บาท 6,000 บาท 30,999 บาท เต็ม จอง
15 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 29,999 บาท 6,000 บาท 29,999 บาท 6 จอง
17 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 24,999 บาท 5,000 บาท 24,999 บาท เต็ม จอง
19 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 2 จอง
21 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 7 จอง
22 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 18 จอง
24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท รอชำระเงิน จอง
08 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 30 จอง
10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 30 จอง
13 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 30 จอง
15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 30 จอง
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท 30 จอง
21 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท 30 จอง
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท 30 จอง
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 30 จอง
26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 30 จอง
28 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 26,999 บาท 5,000 บาท 26,999 บาท 28 จอง
29 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท 30 จอง
31 พ.ค. 67 - 05 มิ.ย. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท 30 จอง
03 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67 27,999 บาท 5,000 บาท 27,999 บาท 30 จอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
23,999 บาท
รหัส 008-7360 ทัวร์จีน มหัศจรรย์...คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย KUNMING AIRLINES (KY)
ดูเพิ่มเติม https://utraveltour.com/tour.php?tour_id=4345

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/083/008-7360.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022
โทร 02-428-2114
LINE ID u.travel
อีเมล u.travel@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022

12/4 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎบูรณะ กรุงเทพ 10140

วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 น. - 17.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา