This page cannot be displayed.

ทัวร์อิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว

จำนวนการเข้าขม 31 ครั้ง
ทัวร์อิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว - บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
รหัสทัวร์
123-7223
วันที่เดินทาง
ธ.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
8 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Mahan Airlines (W5)

ไฮไลท์

 • เตหะราน : พระราชวังเนียราวาน, พระราชวังโกเลสตาน, พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก (SA’AD ABAD PALACE)
 • อิสฟาฮาน : หมู่บ้านอะบียาเน่ห์, สะพานคาจู, สะพานซีโอ เซโปล, พระราชวังเชเฮล โชตุน,
 • วิหารแวงค์, จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน, จัตุรัสอิหม่าม Imam Square
 • ชีราซ : สุเหร่าสีชมพู, สุสานฮาเฟซ, ป้อมคาริมข่าน, เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส,
 • สุสาน 4 กษัตริย์, สวนนาเรนเจสตาน

แผนการเดินทาง

18.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อพบเจ้าหน้าที่ที่คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

21.30 น. ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยสายการบิน มาฮาน แอร์ (Mahan Air) เที่ยวบินที่ W5 050

01.15 น.  เดินทางถึง สนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อย  นำคณะเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านออกเดินทางสู่ DIZIN INTERNATIONAL SKI RESORT เป็นแหล่งสกี รีสอร์ท ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิหร่าน ตั้งอยู่ในเทือกเขาอัลลอร์ซ ห่างจากกรุงเตหะรานไปทางเหนือ ประมาณ 70 กม. ก่อสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1960 ภายใต้การปกครองของ Mohammad Reza Pahlavi เป็นสวรรค์ของนักสกีอิหร่านที่นิยมเล่นสกี ในระหว่างทางที่เราจะไปสัมผัสแหล่งสกีนี้ มีความสวยงามทั้ง วิว ทิวทัศน์ จนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือประเทศอิหร่าน เราเดินทางผ่านทุ่งหญ้าสลับกับเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ผ่านทะเลสาบที่มีน้ำเป็นสี Turquoise ผ่านพ้นทะเลสาบไปไม่ไกล เราก็จะพบกับแหล่งสกีที่มีชื่อเสียง ปกคลุมไปด้วยหิมะ

* ค่าเข้า DIZIN SKI RESORT รวมในค่าทัวร์ ยกเว้นค่าเครื่องเล่นอื่นๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ ณ วันนั้น *

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                                                            

บ่าย   จากนั้นนำท่าน ชม พระราชวังเนียวาราน (NIAVARAN PALACE) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเตหะรานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คาจาร์ Qajar Dynasty สร้างในสวนที่มีความสวยงาม บนเนื้อที่กว่า 11  เฮกเตอร์  ภายในบริเวณประกอบด้วยสถานที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ Niavaran Private Palace, Ahmad Shahi Pavilion, Sahebqarnieh Palace, Jahan Nama Museum และ Private Library  ช่วงต้นสมัยราชวงศ์คาจาร์ ใช้พระราชวังแห่งนี้ในการประทับช่วงฤดูร้อน ภายหลังการปฏิวัติที่นี่ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับตำหนัก (SA’AD ABAD PALACE) ในสถานที่นี้ประกอบไปด้วย ตำหนักถึง 7 ตำหนักด้วยกัน มีเนื้อที่กว้างใหญ่ประมาณ 410 เฮกต้าร์ แต่ละที่ก็สวยงามตามท้องเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำหนักเขียวและตำหนักขาวในอดีต ตำหนักขาว White Palace เป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาร์ ปาห์ลาวี กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนถูกโคไมนีปฏิวัติ และเป็นที่เก็บสะสมของมีค่ามากมาย อาทิเช่น พรมเปอร์เซียที่มีชื่อเสียง เครื่องประดับต่าง ๆ และเครื่องปั้นดินเผา และ ตำหนักเขียว  Green Palace  ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป โดยใช้หินอ่อนสีเขียว ภายในประดับด้วย สถาปัตยกรรมกระจกที่งดงามตระการตาอย่างมาก

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลานำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิสฟาฮาน ISFAHAN ระหว่างทางแวะเยี่ยมชม หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ (ABYANEH VILLAGE) (ระยะทาง 331 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                                                            

นำท่านชมความสวยงาม หมู่บ้านอะบียาเน่ย์ (ABYANEH VILLAGE) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีอายุร่วม 1,000 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาคาร์คาส หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนหมู่บ้านลับแล ที่ซุกตัวอย่างเงียบสงบ ซึ่งชาวบ้านที่อาศัย เป็นชาวพื้นเมืองจากยุค อิลาไมท์ พวกเขาจะรูปร่างหน้าตา  การแต่งกายไม่เหมือนชาวอิหร่านทั่วไป สังเกตได้จาก ผู้หญิงที่นี้จะใช่ผ้าคลุมผมลายดอกไม้สดใส บ้านเรือนแต่ละหลังสร้างโดยใช้อิฐ ดินดิบ ไม้ หิน เป็นวัสดุในการสร้าง แล้วฉาบเคลือบด้วยดิน ซึ่งดินที่นี้จะมีโทนสีเป็นสีชมพู จึงทำให้บ้านทุกหลังมองดูเป็นสีชมพูทั้งหมู่บ้าน

บ่าย  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิสฟาฮาน (ระยะทาง 166 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง)

ชม สะพานคาจู (KHAJU BRIDGE) ซึ่งถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร เพื่อสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วย

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูป สะพานอัลลาห์เวอร์ดี ข่าน หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ซีโอ เซโปล (SIO SEPOL) เป็นสะพานที่ถูกสร้างในสมัยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1602 ซึ่งถูกสร้างให้เป็นสะพานที่มีความสวยงามสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์      มีความกว้าง 14 เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองข้างทางของสะพานจะมีการตกแต่งเป็นทางเดินที่สวยงามและฐานด้านล่างถูกสร้างเป็นส่วนโค้ง 33 โค้ง

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พระราชวังเชเฮล โซตุน (CHEHEL SOTUN PALACE) หรือ วัง 40 เสา ซึ่งความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น อีก 20 ต้นคือเสามโนที่มองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าพระราชวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1657 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์ บาไฮ ล้อมรอบไปด้วยสวนเขียวชอุ่มดอกไม้ชูช่อสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ห้อยเป็นพวงระย้าส่งกลิ่นหอมชื่นใจพระราชวังแห่งนี้สร้างในสมัยชาฮ์ อับบาสที่ 2 แต่ได้มีการออกแบบมาตั้งแต่สมัยชาฮ์อับบาสที่ 1 เพื่อเป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และบรรดานางสนม ต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับอาคันตุกะหรือแขกเมือง มีสระน้ำขนาดใหญ่ยาว 100 เมตร กว้าง 16 เมตร อยู่ด้านหน้าชมการแกะสลักลวดลายประตู หน้าต่าง ภาพฝาผนังปูนปั้น ชมภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้ตำหนักที่บอกเล่าเรื่องราวราชสำนัก และ ประวัติศาสตร์การทำสงคราม

นำท่านเดินทางสู่ ชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความสวยงามของ วิหารแวงค์ (VANK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                                                            

นำท่านไปยัง จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน (NAQSH-E-JAHAN) จัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน  มีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จัตุรัสอิหม่าม (IMAM SQUARE) นับว่าเป็นอัญมณีแห่งโลกมุสลิมที่ผนวกรวมทั้งแนวความคิด ปรัชญา และสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้ในที่เดียวกัน เช่น มัสยิดอิหม่าม (IMAM MOSQUE) เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดยมียอดโดมสูง 30 เมตร และมีเสามินาเรตที่มีความสูง 40 เมตร มัสยิดชีคห์ ลอท ฟอลลาห์ SHEIKH LOTFOLLAH MOSQUE สร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้นโดยเฉพาะตัวโดม ซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ พระราชวังอาลี คาปู (ALI GHAPOU PALACE) ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมโดยช่างฝีมือชั้นยอดจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกันนี้ชั้นบนสุดยังตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

เช้าตรู่   นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองชีราซ (SHIRAZ) ให้บริการอาหารเช้าแบบ BOX SET ระยะทาง 427 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. เมืองชีราซ เป็นเมืองที่มีประชากรเป็นอันดับ 6 ของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายในภูมิภาคมามากกว่า 1 พันปี และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองแห่งกวี วรรณกรรม ไวน์และดอกไม้ เป็นเมืองอุตสาหกรรม ซีเมนต์ น้ำตาล ปุ๋ย สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ไม้ งานโลหะ และพรม

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     

บ่าย   นำท่านเข้าชม เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส (PERSEPOLIS) มหานครที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราช ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล  จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 มหานครแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี  ลักษณะเป็นป้อมปราการ และมีศูนย์กลางที่ประกอบไปด้วยพระราชวังต่าง ๆ รวมถึงห้องโถงใหญ่ ซึ่งเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติ และสิ่งของมีค่า ในปี ค.ศ. 331 ก่อนคริสตกาล มหานครแห่งนี้ก็ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์ มหาราช บุกเข้าทำลาย เผาผลาญจนพินาศ  ร่องรอยความงดงามของสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่โอฬารตระการตา ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวและสัญลักษณ์ต่าง ๆ อีกมากมาย

ชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์  สุสาน 4 กษัตริย์  (NAQSH-E ROSTAM) เป็นสุสานของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ Achamanid ตั้งแต่ยุคสมัยของพระเจ้าดาริอุสที่ 1

ชม อนุสรณ์สถานท่านฮาเฟซ (HAFEZ TOMB) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ซัมซุดดิน มูฮัมหมัด ฮาเฟซ เป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียง เกิดที่เมืองชีราซเมื่อปี   ค.ศ.1324 และเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีที่ได้ความไพเราะที่เข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน และแต่งกวีที่ใช้คำง่ายๆขึ้นมาให้เป็นคติสอนคนให้เป็นคนดี อนุสรณ์สถานที่ฝังศพของนักกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างได้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938 เพื่อให้เป็นที่รำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน

นำท่านไป ถ่ายภาพด้านนอก ป้อมคาริม ข่าน (KARIM KHAN FORT) ที่คาริม ข่านได้สั่งให้สร้างที่พัก อาศัย และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้นที่ใจกลางเมือง ที่พักอาศัยนี้ถูกออกแบบมีลักษณะเหมือนป้อม มีพื้นที่ประมาณ 12,800 ตรม. มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ภายในยังตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้มีความร่มรื่น ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดวากิลบาซาร์ (VAKIL BAZAAR) เป็นตลาดบาซาร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซึ่งอย่ใกล้กับมัสยิดวากิล ภายในจะมีสินค้าหลากหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆ มากมาย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านไปชม สุเหร่าสีชมพู (PINK MOSQUE) หรือ (NASIR AL MOLK MOSQUE) เป็นสุเหร่าที่สำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยมาก สร้างสรรค์โดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัล มอล์ค ในปี ค.ศ. 1876 และเสร็จในปี ค.ศ. 1887 ซึ่งมี ฮัจญ์ โมฮัมหมัด ฮาสซาน เป็นสถาปนิกออกแบบ และ มีร์ซา เรซา เป็นผู้ตกแต่งพวกกระเบื้องต่าง ๆ ทำให้มัสยิดมีสีสันที่สวยงามเวลาที่แสงแดดส่องผ่านเข้ามา

ชม สวนนาเรนเจสตาน (NARENJESTAN GARDEN) ซึ่งเป็นสวนที่สวยอีกแห่งของชีราซ ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของเจ้าเมืองในอดีต ส่วนอีกด้านหนึ่งยังมีการตกแต่งภายในและมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของบุคคลที่สำคัญในอดีตของเปอร์เซีย  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับไปยังกรุงเตหะราน

11.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน เที่ยวบินที่ W5-1088 โดยสายการบิน มาฮาน แอร์ (Mahan Air)

13.30 น.  เดินทางถึง กรุงเตหะราน หลังจากนั้นพาทุกท่านไป รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่าน แวะถ่ายรูปกับ หอคอยอาซาดี (AZADI TOWER) เป็นอนุสรณ์ตั้งอยู่ที่จัตุรัสออซอดีในเตหะราน ประเทศอิหร่าน เป็นจุดหมายตาและเป็นประดุจทางเข้าเตหะรานจากทิศตะวันตกหอคอยมีความสูงประมาณ 45 เมตร (148 ฟุต) และภายนอกทั้งหมดหุ้มด้วยหินอ่อนสกัด หอคอยสร้างขึ้นตามพระราชโองการของชาห์โมแฮมแมด เรซอ แพฮ์แลวี ชาห์พระองค์สุดท้ายแห่งอิหร่าน เพื่อเฉลิมฉลอง 2,500 ปีของจักรวรรดิเปอร์เซีย หอคอยสร้างเสร็จในปี 1971 งานออกแบบหอคอยนี้เป็นผลงานที่ชนะการประกวดของสถาปนิกโฮเซย์น แอมอแนต แนวคิดในการออกแบบของเขามาจากสถาปัตยกรรมอิหร่านในสมัยคลาสสิกและสมัยหลังคลาสสิก     

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลานำท่านชม พระราชวังโกเลสตาน (GOLESTAN PALACE) หรือ วังสวนกุหลาบ วังที่ต้องมาเป็นวังเก่าแก่ย้อนไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาฟาวิด เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16  มีร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ คือ ป้อมสูง Citadel ที่เอาไว้สำหรับส่องดูข้าศึก และสถานอาบน้ำแบบเติร์ก ตัวอาคารเป็นแบบตะวันตก ที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นมีการสร้างเพิ่มเติมเข้ามาสมัยกษัตริย์ราชวงศ์รองสุดท้ายของเปอร์เซีย คือ ราชวงศ์คาจาร์ กษัตริย์นัสเซอร์ อัล-ดิน ชาห์ ได้เสด็จเยือนยุโรปแล้วเห็นความเจริญ และความสวยงามทสถาปัตยกรรม แล้วเกิดความประทับจิตรประทับใจจึงนำศิลปะยุโรป เข้ามาผสมกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่าน ดังเช่น ตำหนักแบบนีโอคลาสสิคของยุโรป

จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัยที่ TEHRAN BAZAAR

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     

16.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินโคไมนี่ (บริการ SNACK BOX สำหรับมื้อค่ำ)

21.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ W5-051 โดยสายการบิน มาฮาน แอร์ (Mahan Air)

07.25 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
08 มี.ค. 67 - 15 มี.ค. 6769,900 บาท12,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีเกินกว่าที่สายการบินกำหนด ( 30 กก./ ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และ ค่าอาหารที่สั่งมานอกเหนือจากทาง เมนูอาหารที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์คนไทย ท่านละ 80 USD (ตลอดการเดินทาง)
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ECONOMY CLASS สายการบิน มาฮาน แอร์  (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอิหร่าน
 • ค่าวีซ่า ประเทศอิหร่าน สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น   
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, มีน้ำดื่มบริการ
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • หัวหน้าทัวร์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
69,900 บาท
รหัส 123-7223 ทัวร์อิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย ฤดูหนาว
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท
เดินทางช่วง ธ.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Mahan Airlines (W5)
ดูเพิ่มเติม https://utraveltour.com/tour.php?tour_id=4105

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/083/123-7223.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022
โทร 02-428-2114
LINE ID u.travel
อีเมล u.travel@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode

โปรแกรมแนะนำ

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022

12/4 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎบูรณะ กรุงเทพ 10140

วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 น. - 17.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา