This page cannot be displayed.

ทัวร์จีน น้ำตกเต๋อเทียน ปาหม่า หนานหนิง

จำนวนการเข้าขม 29 ครั้ง
ทัวร์จีน น้ำตกเต๋อเทียน ปาหม่า หนานหนิง - บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
รหัสทัวร์
003-6779
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)

ไฮไลท์

 • ล่องเรือชมถ้ำหน้าต่างสวรรค์
 • น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 • ถ้ำคริสตัล  อุทยานภาพเขียนหมื่นลี้  ล่องเรือชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน  พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน
 • แหล่งช้อปปิ้งตลาดร้อยปี ถนนคนเดิน

แผนการเดินทาง

10.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า

13.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหนานนิง โดย China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที CZ8428

16.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานหนานนิง นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1)  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 3 ของโลก เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้านที่มีคนอายุยื่นที่สุดในโลก เพราะแสงแดดที่เพียงพอ อากาศที่มีปริมาณประจุลบในออกซิเจนสูงมาก คลื่นพลังงานแม่เหล็กค่อนข้างสูง น้ำที่มีโครงสร้างโมเลกุลพิเศษ รวมไปถึงดินที่อุดมด้วยสารอาหาร และเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นอย่างมาก

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3)

นำท่านเข้าชมถ้ำคริสตัล หรือ วังน้ำแข็งแกะสลัก” ในถ้ำท่านจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย มีหินงอกหินย้อยมากมาย ภายในถ้ำนั้นมีความหนาแน่นของออกซิเจนถึง 36,000-90,000 หน่วย ถือว่า เป็นถังออกซิเจนที่ใหญ่ที่สุด ภายในถ้ำขาวใสสะอาดเหมือน “คริสตัล” มีหินงอกออกมาจากผนังถ้ำทั้งด้านข้าง ด้านบน สวยงามมากๆ 

นำทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์คนอายุยืน ด้านในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีอายุยืนของเมืองปาหม่า

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) 

นำท่านอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน เป็นแหล่งพื้นเมืองของเมืองปาหม่า ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก สินค้าท้องถิ่น ฯลฯ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกชมมากมาย

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

นำท่าน นั่งเรือเที่ยวชม ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้ำร้อยนก) เป็นถ้ำที่อยู่ห่างจากเมืองปาหม่าประมาณ 20 กิโลเมตร ชมความงามหินงอก หินย้อย ภายในถ้ำมีค้างคาว นกนางแอ่นและนกนานาชนิด ที่ทำรังอยู่กับผนังถ้ำจึงได้อีกหนึ่งชื่อว่า ถ้ำร้อยนก ระหว่างล่องเรือท่านจะเห็นน้ำสะท้อนกับผนังถ้ำ รวมกับแสงผ่านหน้าต่างเข้ามา จึงเกิดความเป็นประกายระยิบระยับเหมือนสรวงสวรรค์สวยงามอย่างมาก

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6)

เดินทางสู่เมืองหมิงซื่อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

นำทุกท่านนั่งรถกอล์ฟ ชมความงามของอุทยานภาพเขียนหมื่นลี้ เป็นสถานที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง ทัศนียภาพที่สวยงามราวกับภาพที่วาดไว้

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 

นำท่านเข้าสู่เขตอุทยา นั่งรถรวมรถกอล์ฟเที่ยวชมน้ำตกเต๋อเทียน ที่มีสมญานามว่า "มินิไนแองการ่า" เป็นน้ำตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากน้ำตกไนแองการ่า) ตัวน้ำตกมีความกว้าง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร โดยที่อยู่ฝั่งจีนมี 3 ชั้น  ความใหญ่โตของน้ำตกทำให้ตื่นตาตื่นใจกับผู้พบเห็น

*สีสันของน้ำจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9)

นำท่านล่องเรือชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยียน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอย่างมาก โดยทัศนียภาพสองฝั่งงดงามด้วยภูเขา, ลำน้ำ และบรรยากาศอันสดชื่นเป็นแม่น้ำที่สวยแห่งหนึ่งของจีน ที่มีลักษณะรูปร่างงดงาม นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหนานหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ) เขตปกครองชนชาติจ้วง หรือเขตปกครองตนเองกว่างซี มีเมืองหลวงคือนครหนานหนานหนิง จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งถนนโบราณตงซีหรือตลาดร้อยปี เป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวกุ้ยหลินซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของกุ้ยหลิน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่10)

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11) 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหนานหนิง ประเทศจีน  

10.40 น.  เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย China Southern Airlines (CZ) เที่ยวบินที CZ8427

12.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
06 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 6719,888 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 6719,888 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6719,888 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆ ได้)

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 •  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน โดย China Southern Airlines (CZ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 300 หยวน / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่
 • ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ค่าทัวร์สำหรับคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
 • การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 •  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง - ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
19,888 บาท
รหัส 003-6779 ทัวร์จีน น้ำตกเต๋อเทียน ปาหม่า หนานหนิง
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
ดูเพิ่มเติม https://utraveltour.com/tour.php?tour_id=3546

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/083/003-6779.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022
โทร 02-428-2114
LINE ID u.travel
อีเมล u.travel@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022

12/4 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎบูรณะ กรุงเทพ 10140

วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 น. - 17.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา