This page cannot be displayed.

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวทะเลสาบโคโม่

จำนวนการเข้าขม 23 ครั้ง
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวทะเลสาบโคโม่ - บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
รหัสทัวร์
002-6714
วันที่เดินทาง
ม.ค.67 - มิ.ย.67
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Etihad Airways (EY)

ไฮไลท์

 • นั่งรถไฟสาย “BERNINA EXPRESS” (มรดกโลก) ผ่านเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • เที่ยวทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ทะเลสาบแสนสวยระหว่างอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์
 • เที่ยวเมืองลูกาโนพร้อมชมเมืองเก่าเบลลินโซน่า (มรดกโลก) -นั่งรถไฟสู่ยอดเขากรอเนอร์แกรท
 • ชมความสวยงามของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น”
 • เที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมท (เมืองปลอดมลพิษ) ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส, ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น, เมืองเก่าซุก
 • มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส(มรดกโลก)
 • คูร์/บาด รากาซ -เบลลินโซน่า – ลูกาโน่ – โคโม - เดินเล่นชมทะเลสาบโคโม่
 • ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ซูริก และ FOX TOWN OUTLET

แผนการเดินทาง

16.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบิน ETIHAD AIRWAYS พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

19.10 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 403

23.15 ถึงสนามบินอาบูดาบี เปลี่ยนเครื่อง สู่สนามบินมิลาน มัลเพนซ่า

03.30 ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 081

07.15 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางผ่านชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง มุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้ง5ของอิตาลี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองทิราโน่” Tirano เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ถัตตาคาร

บ่าย นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” (Bernina Express) ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดกระจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง สู่เมือง “ปอนเตรซินา” เมืองบนภูเขาตั้งอยู่ที่ความสูง 1,805 เมตรในหุบเขาฝั่งอัปเปอร์เอนกาดีน  จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองคูร์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

ที่พัก: ABC CHUR หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “เบลินโซน่า” เมืองหลวงของมณฑลทิชิโน (Ticino Canton) ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งปราสาท" นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ลานปราสาทจุดชมวิวที่สวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเดินขึ้นกรณีลิฟต์ปิดทำการ) นำท่านขึ้นสู่ลานปราสาทเบลินโซน่า (Castelgrande) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาหินที่มองออกไปเห็นหุบเขาทิชิโน่ทั้งหมด พร้อมทิวทัศน์อันตระการตาของทั้งปราสาท คาสเตลกรานเด (Castlegrande) และปราสาทมอนเตเบลโล  (Montebello) ซึ่งเป็นปราสาทที่เล็กที่สุดในสามปราสาท ชาวมิลานสร้างปราสาทหลังนี้เสร็จภายในเวลาเพียงหกเดือนในปี ค.ศ. 1479 จากนั้นเดินทางสู่เมือง “ลูกาโน่” (34 กม.) ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทางมุ่งสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงามทั้งห้าของอิตาลี ผ่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองลูกาโน เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นทิชิโน(Ticino) ทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน เดินเล่นชมเมืองเก่าที่สวยงาม มีมหาวิหารซาน ลอเรนโซเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท” Fox Town Outlet ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวม เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์ กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ  Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของอัธยาศัย สมควรแก่เวลา เดินทางสู่เมืองโคโม่เมืองนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยสภาพภูมิอากาศที่ไม่รุนแรงและภูมิทัศน์อันน่าทึ่งที่มีเฉดสีหลายพันเฉด ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าของน้ำทะเลที่ใสสะอาด สีเขียวของป่าไม้และสวนสาธารณะอันเขียวชอุ่ม สีเทาของภาพนูนต่ำนูนสูงของหิน และหมู่บ้านหินที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบและภูเขา อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ชมวิวที่สวยงามริมฝั่งทะเลสาบโคโม ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในอิตาลีแล้วยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลีอีกด้วย   

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่: HOTEL BELLINZONA SUD / HOTEL CRUISE หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งสู่ “เมืองแทช” Tasch หมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ตามเนินเขาและริมทะเลสาบ เดินทางถึงเมืองแทชซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม จากนั้นนำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟสู่ “เมืองเซอร์แมท”

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเลชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล(รวมในราคาทัวร์) อัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์สวิส ตั้งตระหง่านอยู่เหนือทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ ที่ชายแดนของรัฐวาเลทางตะวันตกของสวิสระหว่างเซอร์แมทและรีสอร์ท Breuil-Cervinia ของอิตาลี และเป็นสวรรค์สำหรับผู้รักธรรมชาติทุกคนที่กำลังมองหาความสงบและความเงียบสงบ รูปทรงปิระมิดที่สมมาตร ฟันหินที่ทอดยาวไปถึงท้องฟ้า ทำให้ภูมิทัศน์ของแมทเทอร์ฮอร์น เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเซอร์แมท

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่: MOUNTIME HOTEL TÄSCH / SCHLOSS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหาร เดินทางสู่เมือง “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ นำคณะถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื่อชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดโรแมนติค ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้ากลับสู่เมืองซูริก

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่: INTER CITY HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “เมืองแองเกลเบิร์ก” (Engelberg) เมืองที่ถือได้ว่าตั้งอยู่ใจกลางยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเข้าสู่ สถานีกระเช้า “พิชิตยอดเขาทิตลิส” (Titlis Mt.) นำท่านโดยสารกระเช้าหมุนไฟฟ้า Rotair Titlis ที่หมุนได้ 360 องศา รุ่นใหม่ล่าสุด ระหว่างชมวิวทิวทัศน์ของ เทือกเขาแอลป์ ที่มีความสวยงามของยอดเขาทิตลิส มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี เป็นยอดเขาที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีและทำกิจกรรมบนลานหิมะเป็นจำนวนมาก และบนยอดเขาท่านจะได้สัมผัสกับ ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Grotto) ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร นำท่านเดินสู่ ลานหิมะที่กว้างใหญ่ขาวโพลน เดินข้ามหน้าผาเสียวสุดๆพร้อมชมวิวที่สวยงามของสะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ซึ่งได้ชื่อว่าอยู่จุดที่สูงที่สุดในยุโรป ในระดับความสูงประมาณ 3,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล อิสระทุกท่านสนุกสนานในบริเวณลานหิมะอย่างเต็มที่  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางเดินทางสู่ “เมืองซุก” เมืองเก่าที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 โดยเคานต์แห่ง Kyburg มีศาลากลางสไตล์โกธิกช่วงปลายที่สร้างขึ้นในปี 1505 และโบสถ์  St. Oswald จากช่วงเวลาเดียวกันโดยมีหอนาฬิกา Zytturm ประจำเมือง สูง 52 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นประตูสู่กำแพงเมืองเก่า เดินเล่นย่านเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ไปตามถนนแคบๆ คดเคี้ยว อันงดงามของเมืองเก่า ผ่านบ้านเรือนสีสันสดใส ร้านบูติกสวยๆ ไปสุดที่ Landsgemeindeplatz จัตุรัสหลักริมทะเลสาบ เดินเล่นริมทะเลสาบ ที่ร้านกาแฟบนทางเท้าที่มีอยู่มากมาย หรือเลือกซื้อนาฬิกาสวิสฯ รุ่นยอดนิยม ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่เมืองซูริค ศูนย์กลางการเงิน, เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อุดมไปด้วย สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค... จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบ “แม่น้ำลิมแม็ท” บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่: INTER CITY HOTEL / A-JA RESORT , ZURICH หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินซูริค (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

09.55 ออกเดินทางสู่สนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074

18.55 ถึงสนามบินอาบูดาบี (รอเปลี่ยนเครื่อง 3.40 ชั่วโมง)

22.50 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402

07.55 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
17 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 6785,900 บาท17,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 6792,900 บาท17,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 6785,900 บาท17,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 6789,900 บาท17,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 6785,900 บาท17,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 พ.ค. 67 - 07 มิ.ย. 6785,900 บาท17,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 6785,900 บาท17,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน// ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล    เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
 3. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโร ต่อวัน / (12 ยูโร)
 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 7,000 บาท
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 6. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
  - ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  - ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  - ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
85,900 บาท
รหัส 002-6714 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวทะเลสาบโคโม่
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท
เดินทางช่วง ม.ค.67 - มิ.ย.67
เดินทางโดย Etihad Airways (EY)
ดูเพิ่มเติม https://utraveltour.com/tour.php?tour_id=3423

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/083/002-6714.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022
โทร 02-428-2114
LINE ID u.travel
อีเมล u.travel@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022

12/4 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎบูรณะ กรุงเทพ 10140

วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 น. - 17.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา