This page cannot be displayed.

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

จำนวนการเข้าขม 33 ครั้ง
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส - บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
รหัสทัวร์
007-8039
วันที่เดินทาง
เม.ย.67 - พ.ค.67
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Etihad Airways (EY)

ไฮไลท์

  • เที่ยวครบ 3 ประเทศ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of EUROPE
  • เยือนดินแดนในฝันอินเทอร์ลาเก้น เช็คอินปารีส ถ่ายรูปกับหอไอเฟล

แผนการเดินทาง

17.25   นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความ สะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

20.25   ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 403 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน เครื่อง)

23.40   เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

03.30   นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศอิตาลี โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY081 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.00  เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเปนซา ประเทศอิตาลี หลังจากนั้นนําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลสาบโคโมและเทือกเขาแอลป์ทําให้ โคโมเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองนึงที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกัน นําท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบ

โคโม (Como Lake) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางล่างตอนเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ อันเปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้า ร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับ ดินแดนแห่งนี้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)

นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมือง หลักของแคว้นลอมบาร์เดีย และเป็นเมืองสําคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบ ราบลอม บาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คําว่า “ Mid-lan” ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมี ชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่ง มิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์กปารีส ลอนดอน และโรม นําท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo de Milan) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่ จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลานเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศ อิตาลีรองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่เมืองวาติกัน **ค่าบัตรเข้าชมด้านในของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ท่านละ ประมาณ 10 ยูโร (EUR) หรือ คํานวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 400 บาท (THB)**

นําท่านเดินทางสู่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittario Emanuele II) ที่นับเป็นศูนย์การค้าที่ สวยงามหรูหราและเก่าแก่ที่สุดใน เมืองมิลาน อนุเสาวรีย์ของกษัติย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument) ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆ ในอิตาลี และอนุเสาวรีย์ของศิลปินชื่อดัง ในยุคเรอเนสซองซ์อีก 1 ท่าน คือ ลีโอนาร์ โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา นําท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหิน

แกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการ สละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ.1792 นําท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้าม ผ่านแม่น้ํารอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ช้อปปิ้งย่าน ชวาเน่นท์พลัทซ์ (Schwanenplatz หรือจัตุรัสหงส์) ที่นี่เป็น แหล่ง ช้อปปิ้งหลักสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เมืองลูเซิร์น และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าชั้นดีของชาว สวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่า อาทิ นาฬิกาชั้นดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ต และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (3)

นําท่านสู่ ทะเลสาบเบรียส (Lake Beienz) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) ทะเลสาบที่ได้ ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งโดโลไมต์ ตั้งอยู่ในหุบเขาโดโลไมต์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ทะเลสาบแห่งนี้มี สีเขียวมรกตและใสมาก ลายล้อมไปด้วยพืชพันธุ์เขียวชอุ่มและต้นสนดูอุดมสมบูรณ์ โดยมีภูเขาโดโลไมต์เป็นฉากหลังสะท้อนกับผืนน้ํา เป็นภาพที่อยากไปเห็นด้วยตาจริงๆ สมกับที่เป็นหนึ่งในมรดกโลก ทางธรรมชาติ สําหรับที่นี่ยังมีกิจกรรรมล่องเรือและปีนเขาอีกให้บันเทิงเริงใจอีกด้วย ตํานานว่ากันว่า ที่นี่ เป็นประตูสู่ดินแดนใต้พิภพ ทุกๆร้อยปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงในตํานานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA หมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบ พร้อมส่งเสียงแตรที่ดังกึกก้องไป บ้างก็ว่า ครั้ง หนึ่งเคยมีถ้ําตรงเนินเขาก่อนจะมีหินถล่มปิดปากถ้ํา ฝังเจ้าหญิงไว้ขัดขวางไม่ให้คืนความรุ่งโรจน์แก่อาณาจักรของพระองค์ตลอดกาล อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจ

นําท่านสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง กลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ขถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบ และสวนผลไม้ อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาที่จะทําให้คุณเห็นธารน้ําแข็งซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยัง เป็นจุดที่สามารถมองเห็นยอดเขา 3แห่ง คือ ยอดเขา Jungfrau ยอดเขา Monch และยอดเขา Eiger ทิวทัศน์แถบนี้จึงบริสุทธิ์และสวยงามเกินคําบรรยาย ทําให้เป็นสถานตากอากาศที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุม โลกชื่นชอบมากที่สุด จึงไม่แปลกที่จะเรียกได้ว่า "สวยเหมือนเมืองในฝัน" จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่น พักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปีที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูสุดพิเศษชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ กับ เมนูชีสฟองดูว์ และ ช็อกโกแลตฟองดูว์ (cheese fondue, Chocolate Fondue) (4)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

 (นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวัลด์ (Grindelwald) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงาม ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของ สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) นําท่าน ขึ้น เคเบิ้ลคาร์ Eiger Express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา เปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ มีความสูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้ ผ่านชมความสวยงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธารน้ําแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึง สถานีปลายทางสถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอด เขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับ การขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้

นําท่านเข้าชม ถ้ําน้ําแข็งพันปี (Ice Palace) เป็นถ้ําน้ําแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธาร น้ําแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ําแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ และ ลานส ฟิงซ์ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึง ชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาว ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่ทํา

การไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป ไปหาบุคคลที่ท่านนึกถึงในช่วงเวลาที่ดีที่สุด

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น สุดพิเศษบริการอาหารกลางวันบนยอดเขาจุงเฟรา (6) (กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา

(ไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียงเป็นการ ทดแทน และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสําคัญ) นั่งรถไฟไต่เขาลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ โดยเปลี่ยนจากขบวนรถไฟมา ลงเคเบิ้ล คาร์ Eiger Express เพื่อมายัน สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล (Grindelwald Terminal Station) (การเดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ กรณีคณะไม่ สามารถขึ้นชมยอดเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วน หนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชําระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหม ทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึง ประโยชน์ของลูกค้า เป็นสําคัญ)

นําท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง (Dijon) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโกตดอร์ใน แคว้นบูร์กอญในประเทศฝรั่งเศส เมืองดีจองเป็นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี ประวัติศาสตร์ของดีจองเริ่มจากการ ตั้งรกรากของชาวโรมันยุคโบราณโดยชื่อเมืองว่า ดีวีโอ (Divio) ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางไปเมืองลียง และปารีส นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งสําคัญของอาณาเขตปกครองของดยุคแห่งเบอร์กันดีในระหว่างช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) นําท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ําแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแห่ง หนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งของโลก มหานครเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสที่หลายๆคนยกให้ เป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลก รวมทั้งเป็นหนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อมากที่สุดและอยู่ในรายการเมืองที่ต้องไปเยือนซักครั้ง ในชีวิตนี้ของใครหลายๆคน ด้วยความมีเสน่ห์ของเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย สวยตั้งแต่การออกแบบภายนอกและเมื่อเข้าไปด้านในก็ยิ่งสวยงาม รวมถึงผลงานศิลปะระดับก้องโลกที่หามูลค่าไม่ได้ที่จัดแสดงอยู่ ภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีอยู่นับไม่ถ้วน กระจายตัวไปตามมุมต่างๆทั่วทั้งเมือง และไม่ว่าคุณจะมาเป็นคู่ มาเป็นกลุ่ม หรือมาคนเดียว เมืองนี้จะมีอะไรหลายๆอย่างรอให้คุณมาค้นหาอย่างและพบเจออย่างแน่นอน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้

นําท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้ สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี ปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัว อาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่า ระดับโลกเป็นจํานวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป กับ พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ. 1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์ นําท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่เสื้อผ้าสําเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบ อาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ  อิสระอาหารค่ํา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นําท่านเดินทางสู่ ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงานนิทรรศการ สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดย สร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารนั้นเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มี อาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัสเปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัส ทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี้ ที่นี่จึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) แลนด์มาร์คแห่งฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็ก ตั้งอยู่บนซ็องเดอมาร์ บริเวณแม่น้ําแซน ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นําท่าน ถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe)

เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุ กว่า 200 ปีสร้างขึ้นปีพ.ศ. 2349 หลังจากที่จักรพรรดิ นโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ ใช้ เวลาก่อสร้างยาวนานกว่าสามสิบปี โดยใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ที่ดัดแปลงมาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณโดย การใช้รูปปั้นแกะสลักจากช่างแกะสลัก รูปแกะสลักลอยตัวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้งสดุดี การเสียสละแก่วีรชนทหารกล้าที่ทําเพื่อประเทศฝรั่งเศส ต่อมาถูกตั้งให้เป็นอนุสรณ์ของทหารฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามที่ทําเพื่อประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สอง ข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ    ช็องเซลีเซ มาจากคําว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพ ปกรณัม กรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อป ปิ้งตามอัธยาศัย นําท่าน ล่องเรือชมแม่น้ําแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเรือ นําเที่ยวในแม่น้ําแซนยอดนิยมเจ้าหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นบริษัททัวร์ที่ดําเนินกิจการทางเรือที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีส ด้วย ใช้เวลาล่องประมาณ 1 ชั่วโมง ชมสถานที่สําคัญที่แม่น้ําทอดผ่านอย่างเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ สะพานอ เล็กซานเดอร์ที่สามเป็นกิจกรรมที่นิยมกันอย่างมากที่จะนั่งเรือชมเมืองปารีส เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สําคัญถ้าหากใครได้มาเมืองปารีสต้องไม่พลาดกิจกรรมล่องเรือชมเมืองที่โรแมนติกที่สุดในฝรั่งเศส

เที่ยง   อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการท่องเที่ยว

นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด (Place De La Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจําทาง ประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการ ปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พร้อมกับพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยเครื่องประหารกิ โยติน นับเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนอกเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสแล้วปัจจุบันเป็น ที่ตั้งของ เสาโอเบลิสก์ (L'Obélisque) ประติมากรรมอันล้ําค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศ ฝรั่งเศสซึ่งถูกส่งให้เป็นของขวัญแก่พระเจ้าชาร์ลที่ 10 ในปีค.ศ. 1829 โดยความพิเศษของเสาคือการทํามาจาก หินแกรนิตทรงเหลี่ยม เล่าเรื่องราวสมัยฟาร์โรห์รามเสสที่ 2 และสมัยรามเสสที่ 3 ด้วยตัวภาษาอียิปต์โบราณที่มี อายุกว่า 3,000 ปี นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier) หรือ Paris Opera อยู่ตรงใจกลางเมืองปารีสสร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย่ ตามแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะการตกแต่งที่วิจิตรงดงามภายในอาคารนําท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Coeur) หรือมหาวิหาร แห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนิน Montmartre หรือเรียกอีกชื่อว่า ภูเขาแห่งผู้พลีชีพ ในศาสนา ภายในโบสถ์ยังมีภาพโมเสกที่ใหญ่ที่สุดโลกที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่สําหรับหนุ่มสาวนิยมมาเดิน เล่นกัน ถ่ายภาพ ด้านหน้าโบสถ์ยังมีจุดขายของที่ระลึก

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)

หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

10.25   นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY032 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.00   เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

22.50   นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน เครื่อง)

08.20  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
10 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 79,990 บาท 18,000 บาท 79,990 บาท 16 จอง
11 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 79,990 บาท 18,000 บาท 79,990 บาท 14 จอง
13 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 79,990 บาท 18,000 บาท 79,990 บาท 22 จอง
14 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 85,990 บาท 18,000 บาท 83,990 บาท 8 จอง
27 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 67 79,990 บาท 18,000 บาท 79,990 บาท 21 จอง
28 เม.ย. 67 - 05 พ.ค. 67 79,990 บาท 18,000 บาท 79,990 บาท 21 จอง
04 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 79,990 บาท 18,000 บาท 77,990 บาท 15 จอง
11 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 77,990 บาท 18,000 บาท 75,990 บาท 25 จอง
28 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67 79,990 บาท 18,000 บาท 77,990 บาท 31 จอง
30 พ.ค. 67 - 06 มิ.ย. 67 79,990 บาท 18,000 บาท 77,990 บาท 31 จอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
77,990 บาท
รหัส 007-8039 ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 77,990 บาท
เดินทางช่วง เม.ย.67 - พ.ค.67
เดินทางโดย Etihad Airways (EY)
ดูเพิ่มเติม https://utraveltour.com/tour.php?tour_id=3337

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/083/007-8039.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022
โทร 02-428-2114
LINE ID u.travel
อีเมล u.travel@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022

12/4 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎบูรณะ กรุงเทพ 10140

วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 น. - 17.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา