This page cannot be displayed.

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก

จำนวนการเข้าขม 40 ครั้ง
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก - บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
รหัสทัวร์
003-5877
วันที่เดินทาง
ต.ค.66 - มี.ค.67
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

 • ฉงชิ่ง 1 ใน 4 มหานครของจีน ชมรถไฟทะลุตึก
 • ต้าจู๋ พระแกะสลักหิน มรดกโลกทางวัฒนธรรม  ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
 • อู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า อุทยานเขานางฟ้า
 • เมนูพิเศษ!!  สุกี้หม่าล่า ฉงชิ่ง

แผนการเดินทาง

03.00 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

06.15 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD556

10.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ นำท่านสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร   (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

มหานครฉงชิ่ง หรือ เมืองจุงกิง ตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแม่น้ำเจียหลิงกับแม่น้ำแยงซี ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว ซื่อชวนและฉ่านซี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ในยุคสมัยสามก๊ก อีกทั้งยังเคยเป็นเมืองหลวงของพรรคก๊กมินตั๋งในยุคของเจียงไคเช็ค ปัจจุบันฉงชิ่งเป็นเมืองหนึ่งในสี่เขตปกครองพิเศษ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากมีแม่น้ำแยงซีเป็นเส้นทางหลักในการนำเข้าส่งออกสินค้า  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นแหล่งมรดกโลกที่เด่นในความงดงามของงานแกะสลักทั้งทางพุทธศาสนา ขงจื๊อ เต๋า มีการแกะสลักเรื่อยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมมรดกโลก ให้ท่านได้ชมความงดงามพระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ (รวมรถอุทยาน) รวมรูปหินแกะสลักทั้งหมดมากกว่า 100,000 ชิ้น พระแกะสลักที่มีความงดงามติดอันดับ 1 ใน 4 ของถ้ำแกะสลักหินริมภูเขา ได้รับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1999 หินแกะสลักของที่นี่จะแกะตามรูปลักษณะของตัวภูเขาที่ทอดยาว ด้วยความประณีตซึ่งจะบันทึกเรื่องราวต่างๆ ทั้งกำแพงด้านเหนือ ตะวันออก และใต้ มีจุดที่แกะสลักบันทึกเรื่องราวในพระไตรปิฏกเอาไว้ บางจุดเป็นภาพหินแกะสลักต่อเนื่องที่มีเนื้อหาเป็นการบอกเล่าและเตือนสติ

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไป่มา สัมผัสเครื่องเล่น ฟลายอิ้งคิดส์ “ Wulong Flying Kiss ”  ให้ท่านได้ชมวิวแบบลอยฟ้า โดยเครื่องเล่นจะถูกติดตั้งอยู่ที่ปลายแขน ทั้ง 2 แขน อีกหนึ่งความพิเศษของเครื่องเล่นนี้ แต่ละแขนถูกตกแต่งประดับด้วยประติมากรรม รูปร่างเป็นคนขนาดยักษ์ 2 คน ผู้ชายคือเจ้าชายมังกร และผู้หญิงคือนางฟ้า ทั้งสองพยายามหมุนมาเจอกัน ตกหลุมรัก และทั้งสองก็จูบลากัน เพราะชนชั้นนั้นไม่อาจทำให้รักนี้เป็นไปได้ วิธีเล่นคือให้ผู้เล่นจะยืนอยู่ภายในกอนโดลาที่ปลายแขนของทั้งสองคน โดยพื้นของกอนโดลาถูกทำเป็นพื้นกระจก มองเห็นใต้พื้นได้หรือชมวิวบนด้านหน้าได้แบบพาโนราม่าเช่นกัน ตัวกอนโดลาจะหมุนรอบตัวเองช้าๆ จากนั้นแขนทั้งสองถูกยกขึ้นด้วยกระบอกไฮดรอลิค แขนใหญ่ยักษ์จะหมุนไปรอบๆ โดยแขนผู้ชายหมุนตามเข็มนาฬิกา และแขนผู้หญิงหมุนทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งทั้งสองแขนใช้มอเตอร์หมุนชุดเดียวกัน จึงทำให้หมุนแบบเท่าๆ กันและไม่ชนกัน กอนโดลาของผู้เล่นจะถูกยกขึ้นมาที่ความสูง 55 เมตร

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่4)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก) โดยระหว่างสองข้างทาง ท่านจะได้พบเห็นต้นแปะก๊วย ในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเมืองอู่หลงที่ถือว่าอยู่ในระดับ 5A ประเทศจีน ที่อุทยานแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติมีต้นไม้เขียวขจีทั้งผืนป่า รายล้อมด้วยภูเขารูปทรงแปลกตา มีหญ้าใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปี และในฤดูหนาวที่นี่จะกลายเป็นลานหิมะขนาดใหญ่ ถือเป็น 4 สิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง และในช่วงฤดูร้อน ยังเป็นลานกิจกรรมเล่น ว่าว ของคนที่เข้าไปเยี่ยมชมอีกด้วย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+นั่งรถอุทยาน) หรือ เทียนเชิงซ่านเฉียว ซึ่งถือว่าเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดในเมืองอู่หลง ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา ภายในอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตี๊ยมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) และนำท่านชมหมู่บ้านหลุมบ่อฟ้า เพื่อชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนเผ่า

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่7)

นำท่านเดินทางกลับเมืองฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

จากนั้นนำท่านชมรถไฟทะลุตึก รถไฟฟ้าสาย 2 ของมหานครฉงชิ่ง ที่กำลังวิ่งผ่านสถานีหลีจื่อป้า ทะลุตึก 19 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่พักอาศัยของประชาชน ความแปลกแต่จริง คือ รถไฟฟ้าสายนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องรื้อถอนตึกดังกล่าว โดยสถานีหลีจื่อป้าใช้พื้นที่เพียงชั้น 6-8 ของตัวอาคารเท่านั้น ทั้งนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ไม่ต้องกังวลเรื่องของเสียงรบกวน เนื่องจาก ผ่านการออกแบบให้สามารถลดเสียงการทำงานด้วยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ที่ทำให้เสียงของรถไฟฟ้าสายนี้ดังเท่าเครื่องล้างจาน (ประมาณ 75.8 เดซิเบล) และให้ท่านอิสระถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย หรือที่รับรู้กันว่าเป็นเสมือนฮ่องกง2 มีสินค้าแบรนด์เนม ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งจุใจ ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้า กว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่  นำท่านชมศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพด้านนอก) ซึ่งนายพลแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน สร้างโดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานที่เมืองหลวงปักกิ่ง

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูปและเครื่องเทศโดยเฉพาะหมาล่าวัตุดิบที่ชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)

เช้า    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) 

สมควรแก่เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์

11.20 น.  นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD557

13.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
08 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 6717,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 6718,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 6718,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 6718,888 บาท4,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 •  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 •  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP ( 3 ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ( 1 เตียงใหญ่) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทฯ ขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia (FD)สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7  กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ กรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • วีซ่าแบบกรุ๊ป
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าวีซ่าเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 2,500 บาท
 • ขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์วันแรก ณ สนามบิน ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,500  บาท / ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
 • การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 •  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
17,888 บาท
รหัส 003-5877 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ มรดกโลก
ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66 - มี.ค.67
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://utraveltour.com/tour.php?tour_id=2495

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/083/003-5877.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022
โทร 02-428-2114
LINE ID u.travel
อีเมล u.travel@hotmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/07022

12/4 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎบูรณะ กรุงเทพ 10140

วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 น. - 17.00 น.
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา